I 2018 ble det med dette som bakgrunn opprettet et nettverk for barnepalliasjon i Stange kommune, der ulike interne kommunale virksomheter var representert. Hensikten med dette nettverket var å bidra til en mer helhetlig og koordinert tjeneste for alvorlig syke barn og deres familier. 

Som en forlenging av arbeidet i nettverket ble det søkt om tilskudd fra Helsedirektoratet til «Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt». Søknaden ble innvilget, og prosjektet «Barnepalliasjon i Stange kommune» ble etablert.

Målet for prosjektet er en kvalitetsheving innen tjenester til alvorlig syke barn og deres familier. Alvorlig syke barn og deres familier skal oppleve tjenesten som tryggere, mer helhetlig og samordnet, og alvorlig syke barn og deres familier skal sikres trygghet, informasjon og medvirkning.

Prosjektet er pågående, og det jobbes på tvers av virksomhetene med kompetansehevende tiltak, utarbeidelse av informasjonsmateriell og prosedyrer som skal sikre at disse målene skal nås. 

Arbeidsgruppa har bestått av

Unn Torill Tveitane, kreftkoordinator
Lillian Salvesen, Barne-fysioterapeut
Gøril Berg, Barne-ergoterapeut
Anita Saugen, Avdelingsleder, Lindrende arbeidslag HTH
Camilla Solstad, Arbeidslagsleder, Lindrende arbeidslag HTH
Tea Pellerud Hamletsen, Miljøterapeut Tunbekkveien avlastningssenter
Mette Kjensmo Fuglerud, Førskoleteamet Stangehjelpa
Anne Karin Elisenberg, Helsesykepleier Helsestasjon
Åse K Kringsjå, Prosjektleder Barnepalliasjonsprosjektet
 

Les mer her