Vedtak om reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. Vedtatt plan vil finner du her

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 18. mars.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring (25. februar 2021), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokument er tilgjengelig i vårt planregister

Sollivegen 1