Stange kommune ønsker å inngå tildelingsavtale med utbygger om 4-6 utleieleiligheter sentralt i eller ved Tangen sentrum, og med finansiering og tilskudd fra Husbanken.

 Avtalen gir Stange kommune rett, men ikke plikt, til å henvise leietakere til leilighetene. Utbygger inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.

Leilighetene skal være livsløpsboliger og være egnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Leilighetene skal være samlet i ett prosjekt.

Det kan søkes en kombinasjon av lån til utleieboliger for vanskeligstilte og tilskudd til utleieboliger i Husbanken. Samlet låne og tilskudds utmåling er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum. Nærmere informasjon:

https://www.husbanken.no/bransje/lan-og-tilskudd/utleieboliger/

Husbankens veiviser for private utleieboliger med rett til kommunal tildeling:

https://www.veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger

I valg mellom prosjekter vil en legge vekt på husleienivå, ferdigstillelsestidspunkt, beliggenhet, nærhet til sentrumsfunksjoner og plan for forvaltning / bomiljø.

Tildelingsavtalen gjelder i 30 år fra utbetaling av lån og tilskudd fra Husbanken.

Boligutbygger må selv skaffe tomt til prosjektet.

Beliggenhet og planer for utvikling av tomten må vises på situasjonsplan.

Tidsfrist: Interessenter bes om å henvende seg skriftlig til Stange kommune per epost til post@stange.kommune.no eller pr brev senest fredag 9. april. All innsendt dokumentasjon fra tilbydere vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.

Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse næringssjef Erik Habberstad, mobil 415 18 697 eller erik.habberstad@stange.kommune.no