9. mars kl. 19.00 på Teams: Gjødsling, kalking, plan for årets gjødsling

16. mars kl. 19.00 på Teams: Gjenlegg, overvintring og ugraskamp

 

De første to kveldene blir digitalt via Teams. Til sommeren vil det bli markvandring, og til høsten blir det arrangert to fysiske møter, hvis smittesituasjonen tillater det.

 

God kvalitet på grovfôret er viktig i fôring av storfe og småfe for å oppnå god lønnsomhet i produksjonen, og optimal fôring av dyra.  Gjennom grovfôrskolen vil du få grunnleggende innføring i dyrking av grovfôr, viktige økonomivurderinger i grovfordyrking, gode tiltak som kan gjøres ute på jordet, gode klimatiltak og oppskrift på gode beitestrategier som tar hensyn til både dyra og beitet. 

 

Kurset arrangeres av Hedmarken landbrukskontor og landbrukskontoret i Ringsaker i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning Innlandet. Kurset koster kr 1000,- pr foretak og øvrige utgifter dekkes av Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren i Innlandet. Faktura sendes i etterkant.

Påmelding kan gjøres via følgende lenke: http://info.nlr.no/ext/form/entry.php?m=333763a1e199a04c07d6a4bc385cee51bd30eb3&Origin=Direct

 

 

Ta kontakt om du har spørsmål!

Gerd Lodden Solberg                                                                                    Mari Hulleberg

Tlf: 969 42 081                                                                                               Tlf: 400 36 230 

Epost: gerd.lodden.solberg@ringsaker.kommune.no                     e-post: m.h@stange.kommune.no

Sau på beite. Foto: Hege Ottinsen