Fallhøgda planid 339Hensikten med planforslaget er å detaljregulere areal for friluftsliv og fritidsbebyggelse tilrettelagt for uteleie. I planforslaget legges det til rette for bygging av 40 nye fritidsboliger.

Plandokumentene kan lastes ned fra denne siden

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan disse sendes inn via kommunens planinnsyn, eller i post til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange og til epost: post@stange.kommune.no

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges fram for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Uttalelsesfrist er satt til 12. mars 2021