Nordhagen Ottestad aldersboliger planid 333Hensikten med reguleringsplanforslaget er å legge til rette for boligutbygging rettet mot eldre. Det planlegges for inntil 80 leiligheter i to eller flere byggetrinn. Bebyggelsen vil i hovedsak bestå av lavblokker på 2-4 etasjer der alle boligene skal være tilgjengelige boliger.

Plandokumentene kan lastes ned fra denne siden

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan disse sendes inn via kommunens planinnsyn, eller i post til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange og til epost: post@stange.kommune.no

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges fram for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Uttalelsesfrist er satt til 12. mars 2021