Skøyenvegen 42 A og B - planid 337Hensikten med planarbeidet er etablering av småhusbebyggelse med kjedede en- og tomannsboliger. Det planlegges for inntil 16 nye boenheter.

Plandokumentene kan lastes ned fra denne siden

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan disse sendes inn via kommunens planinnsyn, eller i post til Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange og til epost: post@stange.kommune.no

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges fram for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Uttalelsesfrist er satt til 12. mars 2021