Åsvangvegen 20Forslagsstiller er Gunders Eiendom AS, og STUDIONSW AS er plankonsulent. Planområdet er på ca 5,1daa, og grenser mot Åsvangvegen i sør og Tallholen i øst. Mot vest og nord avgrenses planområdet av eksisterende tomtegrenser. Planområdet utgjøres i det vesentligste av gnr/bnr 316/46, samt deler av gnr/bnr 439/10 og 318/2.

Intensjonen med planen er å legge til rette for utbygging av boliger på tomten, i form av leilighetsbygg/punkthus i opptil 5 etasjer med felles uteoppholdsarealer. Videre skal planen bedre sammenføye eksisterende planer i krysset Tallholen/Åsvangvegen, samt legge til rette for fortau på østre side av Tallholen forbi Åsvangvegen 20.

I kommuneplanens arealdel 2020-2032 er området disponert til fremtidig sentrumsformål. Området er i dag regulert til forretningsbebyggelse, samt annen veggrunn. Planavgrensningen er vist i kartet. Planarbeidet vurderes ikke å utløse krav om konsekvensutredning og planprogram i henhold til plan- og bygningslovens § 4.2. 

Det legges opp til parallell behandling av byggesak og planprosess i henhold til pbl. §12-15. I henhold til pbl § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Stange komune i forbindelse med trafikksikkerhetstiltak knyttet til krysset Tallholen/Åsvangvegen. 

Frist for å komme med merknader i forbindelse med varsel om oppstart er normalt 3-4 uker, men da varslingsperioden sammenfaller med jul og nyttår, utvides fristen til: 29. januar 2021

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på PlanDiaglog  

Innspill til planarbeidene sendes til Stuido NSW v/Amund E. Wangen
eller pr post til STUDIONSW, Pb. 13, 2301 Hamar
Tlf. 62 55 04 00