Kjonerudvegen 2Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området, skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det.

Hensikten med reguleringsplanen er hovedsakelig å legge til rette for ny boligblokkbebyggelse med tilhørende nødvendige trafikksikringstiltak.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommune Planinnsyn

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes via kommunens PlanDialog, eller til: Postboks 214, 2336 Stange og til post@stange.kommune.no.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges frem for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Uttalelsesfrist er satt til 3. desember 2020