Forslag til reguleringsplan lå ute til offentlig ettersyn og høring våren 2019. Etter denne høringsperioden er det gjort endringer i planen som blant annet er knyttet til atkomstløsninger og tilpasninger knyttet til blant annet grøfter og vegskråninger. Endringene gjør det nødvendig med en begrenset høring. 

Les mer på Innlandet fylkeskommune sine nettsider