Sollivegen1Alle som ønsker kan komme med innspill til planforslaget. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området, skal få anledning til å gjøre seg kjent med planforslaget og gi uttalelse til det.

Hensikten med reguleringsplanen er hovedsakelig å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende nødvendige trafikksikringstiltak.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommune Planinnsyn:

Dersom du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes via kommunens PlanDialog, eller til: Postboks 214, 2336 Stange og til post@stange.kommune.no.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne merknader bli vurdert og nødvendige endringer utført før planforslaget legges frem for politisk sluttbehandling i kommunestyret.

Uttalelsesfrist er satt til 30. oktober 2020.