Fra 1. august 2020 har regjeringen innført ordning med redusert foreldrebetaling i SFO. Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn.

Makspris for en SFO-plass i Stange kommune er kroner 3043 pr måned. For å søke om redusert foreldrebetaling må familiens inntekt være lavere enn 557 883 kroner. 

For SFO-året 2020/21 er søknadsfristen 10. september 2020 (med forbehold om at søknadsskjema er klart i tide). Alle søknader som er mottatt før denne fristen vil gjelde hele SFO-året, altså fra 1. august 2020. Faktura for august og september betales fullt ut, eventuell avregning vil bli utført.

Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett SFO-år.

Du må søke på nytt for hvert skoleår.

Søknadsskjema for redusert betaling i SFO

Lenke til forskrift: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-07-02-1492