Eier du to eller flere eiendommer i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til en eiendom med ett gårds- og bruksnummer.

Hvem kan søke

Eier (hjemmelshaver) av eiendommen som skal slås sammen. Annen person kan signere søknaden på vegne av en eier hvis man legger ved en fullmakt fra grunneieren.

Fullmakter må som hovedregel være i original. Se krav til fullmakt fra Kartverket.

Ved dødsbo må kopi av skifteattest eller uskifteattest følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten. Hvis du ikke har dette dokumentet må du kontakte Tingretten på Hamar

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrettifølge firmaattesten. Attesten må ikke være eldre enn ett år.

Søknad

 1. Fyll ut søknadsskjema  Krav om sammenslåing fra Kartverket 
 2. Kartvedlegg
  Målsatt kart som viser matrikkelenheter som skal slås sammen. Målestokk 1:500 eller 1:1000. Til å lage kartvedlegg, kan man benytte kommunal kartløsning
 3. Bekreftelse på at eventuell hjemmelshaver til bruksrett er varslet
 4. Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen.

Saksgang og behandlingstid:

 1. Kommunen kontrollerer at mottatt søknad om sammenslåing fullfører følgene krav:
  • Samme eier på eiendommene
  • Eiendommene ligger i det samme kommune
  • Ingen prioritetskollisjon mellom panthavere
  • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom.
 2. Saksbehandling etter matrikkelforskriften §19 kan ta opptil 6 uker.

Pris

Det er ingen gebyr for sammenslåing av eiendommen.


Kontakt oss

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Sentralbordet: 62 56 20 00

E-post: post@stange.kommune.no