Hvem kan søke

Søknaden må signeres av alle hjemmelshavere på både avgivende og mottakende eiendom. Annen person kan signere søknaden på vegne av en eier hvis man legger ved en fullmakt fra grunneieren.

Fullmakter må som hovedregel være i original. Se krav til fullmakt fra Kartverket.

Ved dødsbo må kopi av skifteattest eller uskifteattest følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten. Hvis du ikke har dette dokumentet må du kontakte Tingretten på Hamar

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrettifølge firmaattesten. Attesten må ikke være eldre enn ett år.

Veiledning arealoverføring og grensejustering

Søknad

 1. Fyll ut søknad skjema: 
  Søknad om grensejustering fra Stange kommune,
  Eventuelt rekvisisjon av oppmålingsforretning fra Kartverket
   
 2. Kartvedlegg:
  Forslag til nye eiendomsgrenser må være inntegnet på et målsatt kart (1:500 eller 1:1000). Størrelse på justert areal må angis i kvadratmeter (m2). Kartet skal vise eksisterende grenser, plassering på bygg og nye grenser. 
  Til å lage kartvedlegg, kan man benytte kommunal kartløsning.

Vilkår

Små justeringer mellom tilgrensende matrikkelenheter kan gjennomføres som grensejustering.

Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5% av den minste av de involverte eiendommene, men maksimalt 500 m2. En enhet kan likevel ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justeringen.

Dersom arealet du ønsker å justere er større enn grensene nevnt ovenfor, se vår informasjon om arealoverføring.

I tillegg til størrelsen på arealene må også reguleringsmessige forhold vurderes. Arealene som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål (For eksempel vei og bolig) krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Parter må skrive avtale om grensejustering i forbindelse med oppmålingsforretning.

Panteheftelser overføres ikke ved grensejustering, men det tas hensyn til panthavernes rettigheter når søknaden vurderes. Det samme gjelder for eventuelle andre rettighetshavere (servituttavtaler).

Saksgang og behandlingstid:

 1. Saksbehandlingstid regnes fra dato komplet søknad er levert. Saksbehandling etter matrikkelforskriften §18 kan ta opptil 16 uker. Om vinteren kan behandlingstiden bli noe lengre på grunn av snø og is.
 2. Når vilkår om grensejustering er oppfylt, holdes oppmålingsforretning med oppmøte i marka. Eiere av gjeldende eiendom og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmøte.

På oppmålingsforretningen blir eksisterende grenser avklart og nye grenselinjer påvist og merket.

Etter forretningen får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koordinatfestede grenser.

Pris

 1. Gebyr for oppmålingsforretning, pkt. 3

Kontakt oss

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Sentralbordet: 62 56 20 00

E-post: post@stange.kommune.no