Ønsker du å fradele en tomt eller opprette en festegrunn for mer enn ti år, må du søke kommunen om tillatelse.

Hvem kan søke:

Eier (hjemmelshaver) av eiendommen som kan søke om deling av eiendom. Annen person kan signere søknaden på vegne av en eier hvis man legger ved en fullmakt fra grunneieren.

Fullmakter må som hovedregel være i original. Se krav til fullmakt fra Kartverket.

Ved dødsbo må kopi av skifteattesten følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten. 

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har fullmakt ifølge firmaattesten. Attesten må ikke være eldre enn ett år.

Før du søker

 1. Sjekk i kommunekart hva eiendommen er regulert til:
  a) Reguleringsplaner.
  b) Kommuneplan eller Kommunedelplan. 
  Dispensasjon fra arealplaner krever en grunngitt søknad som skal vedlegges saken. 
  Hvis eiendommen er regulert til landbruk formål, kreves det behandling etter jordloven.
   
 2. Søknaden må beskrive planer for:
  a) Atkomst.
  b) Vannforsyning og avløp.  
  c) Uteareal og parkering.

  Dersom slike forhold vil berøre andre grunneiendommer, må vedkommende grunneiere gi en foreløpig bekreftelse. Tomter som ikke kan tilknyttes offentlig kloakk, kan, dersom forholdene ligger til rette, gis utslippstillatelse til grunnen eller til tett tank. Dette må avklares før søknad om deling sendes inn. 
   
 3. Rettigheter
  Ny eiendom skal ha adkomst fra offentlig vei. Dersom denne går over privat vei eller over annen manns eiendom må du få nødvendig rettighet fra eierne for å bruke veien. Dersom vann- og avløpsledninger må legges over annen manns eiendom må du få rettigheter til dette fra eiendommens eiere. Rettighetserklæringer skal leveres sammen med søknaden. Disse sendes til tinglysning sammen med tinglysning av ny eiendom.

Søknad

 1. Fyll ut søknad skjema 
  Søknad om deling fra Stange kommune, 
  Eventuelt rekvisisjon av oppmålingsforretning fra Kartverket sammen med søknad om tiltak. 
 2. Nabovarsel Ved søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven skal naboer og gjenboere varsles om tiltaket og informeres om merknadsfristen (to uker). 

  Nabovarsel må inneholde: tydelig beskrivelse av tiltak (byggetegninger /situasjonsplan), frist for merknader, og eventuelt informasjon om søkt dispensasjon. 

  Nabovarsel sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.

  Mer forklaring på nabovarsel stegene finnes her 

  Blanketten utleveres samtidig med søknadsskjemaet. 
   
 3. Kartvedlegg 
  Målsatt kart som viser grenser for ny eiendom, avkjørsel, og eventuelt løsning for parkering og hus plassering. Målestokkk 1:500 eller 1:1000. 
  Til å lage kartvedlegg, kan man benytte kommunal kartløsning.

Saksgang og behandlingstid:

 1. Saksbehandlingstid regnes fra dato komplet søknad blir levert.
 2. Søknaden behandles etter Plan- og bygningsloven. Byggesaksbehandling som regel tar opptil 3 uker. I saker som krever dispensasjon fra gjeldende planer eller har nabomerknader, kan saksbehandling ta opptil 12 uker.
 3. Etter tillatelse blir gitt, kan det innkalles til oppmålingsforretning. Saksbehandling etter matrikkelforskriften §18 kan ta opptil 16 uker. Varsel sendes senest 14 dager før oppmålingsforretnings dato.  Etter oppmåling og tinglysing mottar rekvirenten matrikkelbrev.
 4. Hjemmelsoverføring fra selger til kjøper er privatrettslig sak. Parter er selv ansvarlig for å tinglyse skjøte hos Kartverket. 

Pris

 1. Gebyr for behandling av delingssøknad, pkt. 5
 2. Gebyr for oppmålingsforretning, pkt. 1
 3. Gebyr for tinglysing

Kontakt oss

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Sentralbordet: 62 56 20 00

E-post: post@stange.kommune.no