Større areal kan overføres mellom tilgrensende matrikkelenheter uten at det opprettes ny matrikkelenhet med eget gårds- og bruksnummer.Arealoverføring krever tillatelse etter plan- og bygningsloven og skal tinglyses.

Kriterier og vilkår for overføring av større areal på eiendommer:

 • Dersom det er forskjellig eier på hver sin side av grensen, må skjemaet «Erklæring om arealoverføring» fylles ut. Skjemaet fungerer som skjøte og sikrer at arealet overføres fra den tidligere til den nye eieren. På skjemaet må det oppgis kjøpesum og antatt markedsverdi av arealet. Tinglysingen beregner dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien. 
  Der det er samme eier på involverte eiendommer er ikke dette nødvendig. 
 • Det må foreligge tinglyst erklæring om pantefrafall fra innehavere av registrerte pengeheftelser.
 • Det må foreligge erklæring om samtykke fra innehavere av registrerte urådighet.

Hvem kan søke:

Søknaden må signeres av alle hjemmelshavere på både avgivende og mottakende eiendom. Annen person kan signere søknaden på vegne av en eier hvis man legger ved en fullmakt fra grunneieren. Fullmakter må som hovedregel være i original. Se krav til fullmakt fra Kartverket. Ved dødsbo må kopi av skifteattest eller uskifteattest følge søknaden, og underskriften må være i samsvar med attesten. Hvis du ikke har dette dokumentet må du kontakte Østre Innlandet tingrett

Når et firma er eier, må søknaden underskrives av den eller de som har signaturrettifølge firmaattesten. Attesten må ikke være eldre enn ett år.

Veiledning arealoverføring og grensejustering

Søknad

 1. Fyll ut søknad skjema
  Søknad om arealoverføring fra Stange kommune,
  Eventuelt rekvisisjon av oppmålingsforretning fra Kartverket sammen med søknad om tiltak.
 2. Nabovarsel 
  Ved søknadspliktig tiltak etter Plan- og bygningsloven skal naboer og gjenboere varsles om tiltaket og informeres om merknadsfristen (to uker). 
  Nabovarsel må inneholde: tydelig beskrivelse av tiltak (byggetegninger /situasjonsplan), frist for merknader, og eventuelt informasjon om søkt dispensasjon. 
  Nabovarsel sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering. Mer forklaring på nabovarsel stegene finnes her
  Naboliste kan bestilles fra kommunen på post@stange.kommune.noOppgi hvilken eiendom (gnr/bnr.) som man ønsker naboliste for. I tillegg må det beskrives hva nabolisten skal brukes til.  Du kan og innhente opplysninger selv på Se eiendomBlanketten utleveres samtidig med søknadsskjemaet.
 3. Kartvedlegg 
  Tegn inn forslaget til ny eiendomsgrense på et målsatt kart. Anslå hvor stort areal dere ønsker å overføre i kvadratmeter (m²). Bruk målestokk 1:500 eller 1:1000. Til å lage kartvedlegg, kan man benytte kommunal kartløsning.

 

Saksgang og behandlingstid:

 1. Saksbehandlingstid regnes fra dato komplett søknad ble levert.
 2. Søknaden behandles etter Plan- og bygningsloven. Byggesaksbehandling som regel tar opptil 3 uker. I saker som krever dispensasjon fra gjeldende planer eller har nabomerknader, kan saksbehandling ta opptil 12 uker.
 3. Etter tillatelse ble gitt, kan det innkalles til oppmålingsforretning. Saksbehandling etter matrikkelforskriften §18 kan ta opptil 16 uker. Varsel sendes senest 14 dager før oppmålingsforretnings dato.  Etter oppmåling og tinglysing mottar rekvirenten matrikkelbrev.

 

Pris

 1. Gebyr for behandling av delingssøknad, pkt. 5
 2. Gebyr for oppmålingsforretning, pkt. 4
 3. Gebyr for tinglysing

Kontakt oss

Besøksadresse: Storgata 45, 2335 Stange
Postadresse: Postboks 214, 2336 Stange

Sentralbordet: 62 56 20 00
E-post: post@stange.kommune.no