Ordfører Nils A. RøhneI desember i fjor la kommunedirektøren frem sitt budsjettforslag for 2020 hvor behovet for omstilling ble understreket, noe som også omfattet endringer innen tilrettelagte tjenester. 

-    Det var på det tidspunktet mitt inntrykk at det var en bred oppfatning at å redusere antall bofellesskap til færre og noe større ville kunne kombinere økonomiske hensyn med faglig kvalitet, sier ordfører Nils A. Røhne. – Men, etter politiske innspill i diskusjonen, både i det offentlige rom og ellers den siste tiden, må vi konstatere at det politiske grunnlaget for vedtaket som ble gjort i forbindelse med budsjettet for 2020, i desember 2019, ikke lenger har bred tilslutning i det politiske miljøet, fortsetter Røhne.

Ordfører Røhne understreker at konfliktnivået i saken og belastningen på de det angår, er av en slik karakter at han i dag har bedt kommunedirektøren legge fram en sak på formannskapsmøte den 19. august. - Her ber jeg om at vi får en gjennomgang av saken, og at kommunedirektør blir gitt et klart mandat til hvordan saken skal forfølges videre, fortsetter Røhne. - Det ligger i sakens kjerne at det videre forløp skal skje i nært samarbeid med brukere/pårørende/verger.

Prosessen om flyttingen av Nordstad bofellesskap stilles derfor i bero i påvente av politisk diskusjon og beslutning i formannskapet/kommunestyret. Igjen ligger det i sakens kjerne at forløpet skal skje i nært samarbeid med brukere/pårørende/verger.

-    Så vil jeg enda en gang understreke at tanken om å slå sammen mindre bofellesskap til noe større, men ikke institusjonslignende bofellesskap, ligger fast. Det vil være naturlig og riktig at dette diskuteres videre i forbindelse budsjettet for 2021. I denne forbindelse inviterte jeg i går NFU Stange til et møte etter ferien, sier Røhne. 

-    Det er ikke slik at en – under FN-konvensjonen – ikke også kan vektlegge kostnader og en hensiktsmessig organisering som gjør at en kan sikre lovpålagte tjenester til alle brukergrupper, understreker Røhne. - Økonomi er et sentralt punkt i de kommunale prioriteringer, men det er også generelt slik at når det gjelder tilrettelagte tjenester og bofellesskap, så er det mulig å kombinere økonomiske og faglige hensyn, avslutter Røhne.