Planen består av plankart, datert 19.05.2020, planbestemmelser 17.06.2020 og planbeskrivelse, datert
13.03.2020. Planbeskrivelse skal senest oppdateres i samsvar med vedtatt planinnhold innen utgangen av
august 2020. Planbeskrivelsen skal om nødvendig vedtas som en mindre endring av planen.

Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra kunngjøringsdato (27. juni 2020).

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på PlanDiaglog.