Vedtaket kan påklages jf. plan- og bygningslovens § 1-9, jf. forvaltningslovens kap. VI.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra kunngjøringsdato (27. juni 2020).

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på PlanDiaglog.