Dette er litt informasjon om årets avlingsskadeordning knyttet til kompensasjon for de som får tap som følge av manglende sesongarbeidskraft. Ordningen er knyttet til vekstgruppene grønnsak, potet, frukt og bær.

Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 7. mai 2020 endringer i forskrift 17. januar 2012 om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Endringene ble fastsatt for å avhjelpe negative konsekvenser som følge av koronapandemien. Endringene innebærer at den eksisterende erstatningsordningen for avlingsskade midlertidig utvides til å omfatte erstatning for avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft.Endringene gjelder for skadeåret 2020. Formålet med endringene er å sikre produsenter med arbeidsintensive grøntproduksjoner mot store tap som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen, eller som følge av at arbeidstakerne som er på plass ikke kan få utført arbeid på grunn av pålagte restriksjoner knyttet til koronapandemien. Bestemmelsene som er fastsatt vil kunne gi produsentene en økonomisk kompensasjon dersom de ikke klarer å skaffe seg den arbeidskraften som er nødvendig for å høste avlingene.

Foretaket må melde fra til kommunen tidlig og dokumentere mangel på arbeidskraft og de tiltak foretaket har gjort for å skaffe alternativ arbeidskraft. Det forventes at foretaket utfører alle nødvendige tiltak for å få høstet så stor avling som mulig, f.eks. ved å benytte norsk arbeidskraft, benytte "selvplukk" der det er mulig, eller ved å ta i bruk tilgjengelig teknologi. Det vil kanskje også være mulig å søke etter arbeidskraft i andre land med mindre omfattende restriksjoner enn det landet der foretaket normalt henter sine sesongarbeidere.

Kommunene berøres bl.a. av endringene ved at det er foreslått krav om 100 % stedlig kontroll av foretak som søker om avlingssvikt pga. mangel på arbeidskraft, mot 10 % ved klimabetinget avlingssvikt. Landbruksdirektoratet vil i rundskriv gi nærmere beskrivelse av hvordan den stedlige kontrollen skal foregå, men skal det være noen hensikt må det etter Fylkesmannens vurdering skje i vekstsesongen mens det enda er avling av høstbar kvalitet.

Alle forskriftsendringene skal være på plass i løpet av juli måned. Nye søknadsskjema for avlingssvikt pga. manglende arbeidskraft skal være klare medio juli, og endelig utsending av rundskriv medio august.

Vi kommer tilbake med informasjon så raskt vi har noe mer.

Om dere i dag tror at manglende arbeidskraft kan bli en utfordring knyttet til innhøsting, ønsker vi en tilbakemelding fra dere, så raskt som mulig. Er det andre ting dere måtte ønske avklaringer på eller ønsker å formidle, er det bare å ta kontakt med landbrukssjef Jørn-R. Follum, 416 58 529.