Det nærmer seg påske og flere av dere er godt i gang med våronna eller forberedelser til denne.

I de to siste ukene har særlig vårens manglende utenlandsk sesongarbeidskraft vært i fokus. Det begynner å bli kort tid til mange av regionens grønnsak-, frukt- og bærdyrkere skulle vært i gang med den «gamle» gjengen med sesongarbeidskraft som kjenner rutiner og dyrkningsmetoder på garden. Avhengig av smittesituasjonen framover og de ulike myndigheters regulering av inn- og utreise i de enkelte land, vil mangel på utenlandsk sesongarbeidskraft kunne bli mer utfordrende ved innhøsting.

Sesongarbeidskraft
Regjeringen
har til nå gjort følgende grep for å avhjelpe situasjonen med manglende utenlandsk sesongarbeidskraft:

 

Bruk av elever og studenter
Hedmarken landbrukskontor har vært i dialog med Jønsberg vgs. og Høgskolen i Innlandet avd. Blæstad. Begge opplæringssteder er også preget av korona-situasjonen. Ved Jønsberg er elevene midlertidig sendt hjem. Når de måtte være tilbake på skolen og hvordan undervisninga blir lagt opp framover, er fortsatt uviss. Om noen produsenter vil undersøke muligheten for å bruke elev-arbeidskraft i løpet av våren, bes ta direkte kontakt med Jønsberg vgs., f.eks. ved rektor Renate Christiansen Lunde, 976 04 097.

Ved høgskolen på Blæstad er mange studenter reist hjem, og instituttleder Morten Tofastrud mener det er tvilsomt at de kommer tilbake før sommerferien.

Hva som kan organiseres om situasjonen varer over sommeren, vil nok ikke kunne avklares før et nytt skole-/studieår er i gang på høsten.

 

Arbeidskraftformidling
Vi ønsker å gjenta for produsenter som søker etter arbeidskraft om aktivt bruke NAVs
www.arbeidsplassen.no og formidlingstjenesten hos Norske Landbrukstenester
www.landbrukstjenester.no. Det finnes også andre tjenester av ulik grad av organisering, som dere kan finne ved å søke på internett.

Landbrukskontoret har mottatt meldinger fra NAV Innlandet og Norske Landbrukstenester at det er stadig flere som nå er registrert som arbeidssøkere i landbruket, mens det er relativt få arbeidsgivere som har meldt seg.

 

Smitteverntiltak for sesongarbeidere
Kommuneoverlegen i Hamarregionen har uttrykt bekymring for bo- og sanitærforhold for sesongarbeidere i landbruket. Dersom arbeiderne bor for tett sammen og renhold ikke er godt, er sjansen for smitte stor.

På Bondelagets nettsider finner dere gode smittevernsråd i denne forbindelsen:
https://www.bondelaget.no/tema/koronaviruset/kjoreregler-for-utenlandske-arbeidstakere-i-karantene

 

Ny risikoavlastning for grøntprodusenter
Regjeringen har vedtatt å utvide den eksisterende avlingsskadeordningen for jordbruket slik at den også omfatter avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft. Dette gir grøntprodusentene en trygghet og en kompensasjon dersom de ikke skulle klare å høste avlingene på normal måte i 2020.

Endringen i avlingsskadeordningen skal gjelde for frukt, bær og grønnsaker, og årsaken til den manglende innhøstingen må kunne knyttes til restriksjoner i flyten av arbeidskraft som følge av korona-pandemien.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-risikoavlastning-for-grontprodusentene/id2696696/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2003.04.2020&utm_content=Mat,%20fiske%20og%20landbruk%20og%20Aktuelt%20fr%C3%A5%20Landbruks-%20og%20matdepartementet

 

Skogbruket
Glommen Mjøsen Skog melder om relativ grei kapasitet for skogplanting og ungskogpleie. Likevel vil landbrukskontoret oppfordre alle til stor grad av egeninnsats nettopp denne våren, for å avhjelpe arbeidskraftsituasjonen også knyttet til disse arbeidsoppgavene. Landbruks- og matdepartementet åpner for et ekstraordinært tilskudd på inntil 2 kroner per skogplante våren 2020. Dette er ikke nye friske midler, men omdisponert fra andre skogbrukstilskudd.

Det meldes om permisjoner på sagbruk og med dette redusert kapasitet. Dette vil kunne videre slå ut med permisjoner og vanskeligheter for skogsentreprenørene. Skogeierorganisasjonene arbeider med å få på plass en tiltakspakke som i disse koronatider skal sikre råstoffstrømmen fra skogen.

Redusert sagbruksaktivitet fører til større tømmerlager over lenger tid i skogen. Vi er nå i en årstid hvor faren for oppblomstring av biller kan bli en utfordring. Gå i dialog med tømmerkjøper for å få mer informasjon om når ditt tømmer skal ut av skogen. I tillegg har enkelte husdyrprodusenter som benytter flis i sine fjøs utfordringer når sagbrukene stenger ned sin aktivitet.

 

Halmbrenning
Hedmarken landbrukskontor har i samarbeid med Hedmarken brannvesen, miljørettet helsevern og faglaga i Hamar, Løten og Stange revidert våre retningslinjer om halmbrenning. Disse finner du i en egen nyhetssak på landbrukskontorets internettsider. Husk at om du ønsker å søke RMP-tilskudd for ingen jordarbeiding på høsten, kan du IKKE brenne halm på disse arealene – hverken vår eller høst.

 

God påske
Selv om vi alle befinner oss i en svært uvant situasjon i disse koronatider, med mange nye utfordringer, er det viktig at vi husker å ta vare på oss selv og andre. Hold kontakt med venner og familie gjennom telefon og digitale plattformer og forsøk å senke skuldrene i påsketida som står foran oss. Lag hyttestemning hjemme!

 

God påske fra alle på landbrukskontoret!