Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet eller som reduserer forurensning eller risikoen for forurensning fra jordbruket.

Eksempel på tiltak: Utbedring av hydrotekniske anlegg, fangdammer, dammer for biologisk mangfold, gammel kulturmark, kulturminner og kulturmiljøer (inkl. verneverdige bygninger), rydding og merking av stier, alléer.

Tilskudd kan innvilges tiltak på landbrukseiendommer hvor det foregår en tilskuddsberettiget produksjon, og som oppfyller vilkåret i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket. Fra 1.1.2020 kan også eier av landbrukseiendom uten foretak være tilskuddsberettiget.

 

Kontaktpersoner SMIL:

Arild B. Wennersgaard, tlf. 404 29 529 eller abw@stange.kommune.no

Ane Wormdal Lund, tlf. 404 49 146 eller ane.wormdal.lund@stange.kommune.no

 

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Skogeiere kan tildeles tilskudd til skogkulturtiltak som ungskogpleie og markberedning.

Prosjekter og tiltak prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Det oppfordres til å søke elektronisk. Det elektroniske søknadsskjemaet finnes på Altinn sine nettsider. Har du ikke mulighet til å søke elektronisk så ta kontakt med landbrukskontoret.

 

Kontaktpersoner NMSK:

Karl Owren, tlf. 404 03 564 eller karl.owren@stange.kommune.no

Bent Roger Hegg tlf. 404 48 146 eller brh@stange.kommune.no

 

Søknadsfrist SMIL: 15. april

Søknadsfrist NMSK: Løpende, fram til 20. november