Vedtaket kan påklages ifølge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker (fra 27.02.2020). Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring (27.02.2020), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på PlanDiaglog.