Regnskap 2019- Overskuddet skyldes at skatteinngangen ble høyere enn det som ble lagt til grunn i de statlige føringene, sier rådmann Kaija Eide Drønen. Budsjettet i Stange kommune bygges på statens inntektsanslag for kommunal sektor. Som følge av den gode skatteinngangen både for Stange kommune og på landsbasis, har dette gitt en merinntekt på 20,7 millioner kroner ut over det budsjetterte. I tillegg er også pensjonskostnadene i kommunen blitt vesentlig lavere enn budsjettert. Dette har gitt en kostnad for pensjon som er 19,0 mill. kroner lavere enn budsjettert, sier Drønen.

Overforbruk i 2019

Regnskapet viser også at virksomheter og staber har totalt et høyere forbruk enn budsjettert. Dette gjør at virksomheter og staber går ut av 2019 med et forbruk som er 21,4 millioner kroner høyere enn forutsatt. Merforbruket knyttes i hovedsak til pleie- og omsorgssektoren. Det foreligger noen mindre avvik som det vil bli gjort nærmere rede for i årsrapporten som skal behandles i kommunestyre i mai.

Omstillingsarbeid 2020-2023

- Omstillingsarbeidet med å tilpasse kommunens aktivitet til de økonomiske rammene har et høyt fokus. Dette innebærer brei involvering av våre ansatte, folkevalgte og tillitsvalgte for at vi skal ivareta god tjenesteproduksjon til våre innbyggere samtidig som driften skal tilpasse endrede inntektsforutsetninger, sier rådmannen.

Investeringsregnskapet i balanse

Investeringsregnskapet for 2019 er avsluttet i balanse, det vil si all aktivitet er finansiert i tråd med budsjett. Totalt utgjør investeringsutgiftene 221,2 mill. kroner. Disse midlene er mellom annet benyttet:

  • Utvidelsen av Hoberg skole
  • Nedre Tømte barnehage
  • Boligtomter på Navneberget III

Det er stor aktivitet forbundet med utskifting av vann- og avløpsrør. Lekkasjeandelen på vannledningsnettet er fremdeles for høy, men utviklingen er positiv. Det har blitt byttet ut 150 gatelyspunkt med moderne leddbelysning med nattsenking for å spare strøm. Gamle gatelystenninger i sentrum har blitt byttet ut som vil gi kommunen et godt administrasjonssystem for styring og overvåking av veglys. Systemet gir full oversikt over forbruk av strøm og status på anleggene.