nytt kommunenummer

Regionreformen gjør at Hedmark og Oppland er slått sammen til nye Innlandet fylke Fra 1. januar 2020. Du kan lese mer om det nye innlandet fylke på https://www.innlandetfylke.no/

Stange kommune bytter fra nummer 0417 til 3413.

Kartverket som har ansvar for å holde oversikt over alle eiendommer, har måtte gjøre endringer i matrikkel og grunnbok. Dette er Norges offisielle register over fast eiendom og bygninger, og herfra kommer gårds- og bruksnummeret til eiendommen. Da kommunenummeret er en del av dette nummeret, må kartverket skrive om alle disse.

Les mer om kartverkets arbeid på https://www.kartverket.no/kommunereform/nyheter-kommune--og-regionreformene/gjennomforing-av-reformene-er-i-gang/

Les mer om nye kommune og fylkesnummer på https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/nyekommuneogfylkesnummer/id2629203/