Detaljreguleringsplan for Claus Bendekes veg 32

Planforslaget fremkommer av saksfremlegg, plandokument samt øvrige vedlegg:

Plankart i kartløsninger:

Høringsfrist:

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 27. januar 2020.

Detaljreguleringsplan for Kåterud næringsområde

Planforslaget foreligger i to alternativ. Det er ett alternativ utarbeidet av forslagsstiller og ett alternativ utarbeidet av rådmannen. Begge alternativ ligger ute til offentlig høring og ettersyn. Til sluttbehandlingen vil det bli utarbeidet ett plankart som kan inneholde elementer fra de ulike alternativene.

Planforslagene fremkommer av saksfremlegg, plandokument samt øvrige vedlegg:

Plankart i kartløsninger:
Begrensninger i våre kartløsninger gjør det ikke mulig å vise to alternativer samtidig, der disse overlapper helt eller delvis. For korrekte alternativ for plankart henvises det derfor til plankart slik disse finnes som PDF-filer. Kartløsningen kan likevel være til stor nytte for å se på alternativenes innhold i forhold til omkringliggende arealer.

Høringsfrist:
Uttalelser til planforslaget (begge alternativ) kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 27. januar 2020.