En orienteringssak blir behandlet i planutvalget i januar og sluttbehandling (vedtak) av planen kan forventes våren 2020.

Stange kommuneMerknader

Alle innkomne merknader skal kommenteres i et eget merknadsdokument som blir en del av sluttbehandlingen av planen. Ingen som har sendt inn merknader får eget brev om hvordan merknadene er tenkt håndtert, men konklusjonen vil inngå i dette merknadsdokumentet. Mange av merknadene står i sammenheng eller har avhengighet av hverandre, derfor er det i mange tilfeller slik at de ikke kan avgjøres før alle problemstillinger er vurdert og konkludert. For eksempel kan det være merknad til innholdet i et formål, mens det også kan være innsigelse til selve formålet.

Innsigelser

Overordnede fagmyndigheter og regionale myndigheter har innsigelsesrett. Det betyr at de kan motsette seg et formål, en bestemmelse eller annet i planforslaget. Innsigelser må løses før kommunen selv kan godkjenne planen gjennom et politisk vedtak og sluttbehandling av planen. Det er mange innsigelser til planen, noen av dem kan enkelt løses, mens andre er mer krevende. Det er dialog mellom kommunen og aktuelle myndigheter. Det kan bli aktuelt med en mekling for å løse innsigelser.

Politisk forankring

Det nye planutvalget ble forelagt en orienteringssak om status for arbeidet med innsigelser i sitt møte den 26.11.2019. Saken inneholder omtale av innsigelser, samt utdypende begrunnelser og argumentasjon for viktige prinsipper i planen. Dette skulle også fungere som en politisk forankring. Planutvalget valgte å utsatte behandlingen av saken og det er forventet at den kommer opp til ny behandling i utvalgets møte i slutten av januar.

Framdrift

Etter ny behandling av orienteringssaken og politiske føringer, kan dialog med blant annet Fylkesmannen fortsette, og eventuell mekling gjennomføres. Sluttbehandling kan dermed forventes våren 2020.