Dette er en strekning på ca. 1200 meter, og det er flere boliger som ikke er tilknyttet offentlig avløpsnett. Nytt ledningsanlegg er planlagt lagt på vestre side av Tangenvegen, i trasè for planlagt ny gang- og sykkelveg. Denne skal opparbeides av Statens vegvesen, og er derfor ikke en del av dette prosjektet. Annleggsarbeidet vil starte i uke 47 og er planlagt ferdig 1. juli 2020.

illustrasjon om ledningsnettet

Arbeidets omfang

VA-anlegget består av graving og legging av tilsammen:

  • ca. 1200 meter ledningslanlegg langs Tangenvegen (fylkesveg 222)
  • Ca. 250 meter ledningsanlegg over landbrukseiendom
  • Fem kryssinger med nytt ledningsanlegg under fylkesveg 222
  • Omfattende gravearbeid på eksisterende ledningsnett utenfor Stange rådhus
  • Sju nye vannkummer
  • 20 nye spillvannskubber
  • 18 nye overvannskummer

Tangenvegen holdes åpen for trafikk, men det kan bli midlertidige omkjøringsveger i forbindelse med anleggsarbeidene.