Nordahlvegen 36Planutvalget har i møte 27.08.19, sak 17/19 vedtatt å legge ut forslag til reguleringsplan for Nordahlsvegen 36 ut til offentlig ettersyn ihht. plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med reguleringsplanen er hovedsakelig å legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende nødvendige trafikksikringstiltak.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens Plandialog 

 

 

 

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 21. oktober 2019.