Deler av naboeiendom i nordøst (gnr/bnr 8/20 og 21) er tatt med for å gi plass for felles avkjørsel.

Også strandeiendommen gnr/bnr 15/113 og deler av Sandvikavegen er tatt med i reguleringsplanen.

Sandvikavegen 65

Hensikten med detaljreguleringen
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligområde for eldre med tilgjengelige boliger med livsløpsstandard på tidligere landbrukseiendom i Sandvikavegen 65.

 

Det planlegges for i overkant 70 leiligheter i to byggetrinn. Bebyggelsen vil i hovedsak bestå av lavblokker på 3-5 etasjer der alle boligene skal være tilgjengelige boliger. Egen tilkomstvei for hele anlegget legges på østsiden av planområdet.  Denne vil også brukes av nabo i øst. Det planlegges eget forsamlingshus på eiendommen, små tunhager mellom byggene og gangstier i og mellom tunene. I tillegg skal delen av eiendommen som grenser mot Mjøsa oppgraderes og inngå i uteoppholdsarealet for plan og prosjekt.

 

Planområdet
Gjeldende plan for området er kommunedelplan for Ottestad, vedtatt 12.08.11. Sandvikavegen 65 er i dag avsatt til LNF (Landbruks-, Natur- og Friluftsområde).

Arealet er i forslag til revidert kommuneplan avsatt til boligformål og er i rådmannens silingsdokument vurdert og kvitert ut til å passe inn som boligformål i revidert kommuneplan.

 

Forslagstiller og grunneier
Tiltakshaver er stiftelsen Ottestad Aldersboliger
Plankonsulent er MAP Arkitekter AS

Merknader til oppstartmelding
Spørsmål, merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan rettes til:

MAP Arkitekter AS
Drammensveien 130C
0277 Oslo

eller sendes elektronisk via e-post til begge mailadresser:

 gtm@map-ark.no  og   smv@map-ark.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Merknadene blir samlet og kommentert av MAP Arkitekter AS. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for merknader er satt til 26.08.19

Videre saksgang
Etter meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt til kommunen for saksbehandling. Det vil avholdes dialogmøter underveis. Etter første gangs saksbehandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader før videre politisk behandling.