Fv199 Kirkevegen

Detaljreguleringsplan for Fv. 199 Kirkevegen, Stange kommune ble vedtatt i kommunestyret i møte den 20.6.2019, sak 70/19.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker fra kunngjøringen.

Plandokumenter kan lastes ned fra PlanDialog.