Løvstadvegen 7Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse, rekkehus og forretning/kontor i området. Det planlegges for opp til om lag 170 boenheter. Det reguleres også for forlengelse av Gartnervegen med gang- og sykkelveg og gjennomgående grøntstruktur i området.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens Plandialog

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 24. juni 2019