Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.

Planforslaget viser arealdisponeringer i kommunen for å tilrettelegge for kommunens visjon om vekst og utvikling. Det gjelder blant annet nye boligområder, næringsarealer, grønnstruktur og andre formål som kan utvikles i planperioden.

Forslag til kommuneplanens arealdel 2019-2031 legges ut til offentlig ettersyn.

Se planforslaget og alle plandokumentene her..

Høringsfristen er 6. juni, og her kan du lese mer om hvordan du kan medvirke og sende merknader til planforslaget.

Kommuneplanens arealdel på høring