Ny gang og sykkelveg - TangenvegenPlanforslaget  

Etter endt offentlig ettersyn vil Statens vegvesen, i samarbeid med Stange kommune vurdere innkomne merknader, herunder eventuelle innsigelser fra overordnede fagmyndigheter, og foreslå eventuelle planendringer som følge av disse. Planforslaget med merknadsbehandlingen blir deretter oversendt Stange kommune til politisk behandling og endelig vedtak. 

Her finner du planen i vår plandialog

Eventuelle merknader sendes til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 
Lillehammer, eller til firmapost-ost@vegvesen.no innen 08 mai 2019.