Vollavegen-TangenvegenSweco AS er engasjert av Stange kommunale boligforetak for å utarbeide planen. Planområdet ligger sør i Stange sentrum, rett ved fv. 222.

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boliger, primært for vanskeligstilte, og omlegging av adkomstveg. Fortetting vil skje primært på branntomta Tangenvegen 26 og Tangenvegen 30 (som ønskes revet). Det vil vurderes å stenge dagens adkomst direkte fra Tangenvegen og etablere ny adkomstveg over den østlige delen av eiendommen 96/127 (Vollavegen 1).

Dokumentene kan lastes ned fra kommunens PlanDialog

Merknader til høringen/oppstartsmeldingen:
Merknader og opplysninger til oppstart av plan sendes innen 18.2.2019 til: vegar.walso@sweco.no, eller per post til Sweco v/Vegar Walsø, Professor Brochs gate 2, 7030 TRONDHEIM.