Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal. Det må være kommet fram til kommunen innen 31. mars 2015 kl. 12.00. Etter valgloven skal listeforslaget være underskrevet av et visst antall personer.

Frist for innlevering av listeforslag. 
Listeforslag til kommunestyrevalget i 2015 må være kommet fram til kommunen innen 31. mars 2015 kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå. Departementet har utarbeidet en mal for listeforslaget.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Underskrifter på listeforslaget.
Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund  og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

 • Underskrift av to styremedlemmer/tillitsvalgte i partiets lokalavdeling. 
  Dette gjelder for et registrert parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ("forenklet modell") ved forrige stortingsvalg.
 • Underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen.
  Dette gjelder for partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell".

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen 
Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Dessuten bør listeforslaget inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget.

Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er eventuelt å kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget 
Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2015 i Bergen kommune. Bruk departementets mal "Skjema for innlevering av listeforslag". 

Kandidater og stemmetillegg.
Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Stange kommune kan forslaget maksimalt inneholde 41 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (35) pluss seks.

Inntil 7 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene
Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Bergen kommune. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsår

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vise på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis. 
NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Loven om rett til å kreve seg fritatt, er endret siden forrige valg . Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:
"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten"

Skjema for innlevering av listeforslag med vedlegg.

 • Skjema for innlevering av listeforslag  er tosidig og må trykkes opp i så mange eksemplarer det er behov for i henhold til antall underskrifter. Alle underskriftsark skal ha listekandidatene på den ene siden av arket og underskrifter på den andre. 
  Det er et krav at kandidater og underskrifter skal være på samme liste. Underskrifter på skjema som ikke er trykket opp tosidig, vil ikke bli godkjent. I pdf-filene kan en fylle inn data i de blå feltene før listeforslaget skrives ut.
 • Vedlegg til listeforslag  skal inneholde informasjon om:
  • Listekandidatenes navn og fødselsdato (dd.mm.åååå)
  • Kontaktinformasjon om tillitsvalgte/tillitsutvalg. Vedlegget sendes også elektronisk til formannskapssekretær Ann Helen H. Lysgaard
  • Eventuelle erklæringer fra kandidater som ikke er bosatt i kommunen ved innlevering av listeforslaget, om at de vil være valgbare på valgdagen.

Videre på internett