Varslingsgrense Kristian Fjelds gate

Det ble også varslet utvidelse av plangrensa på tretten steder pr. brev og annonse 08.11.2018.

Videre arbeid med Stange stasjon/knutepunkt har medført et ytterligere behov for å utvide plangrensa, denne gangen ved Kristian Fjelds gate på østsiden av jernbanen. Det skal en vurderes ny adkomst til boligene langs Kristian Fjelds gate (på østsiden av jernbanen), ved at gata stenges mot Ljøstadvegen og får ny avkjørsel fra ny veg til jernbanestasjonen i sør. Utvidelsen av plangrensa omfatter et område på 30,7 daa. 

Det gjøres oppmerksom på at endelig plangrense for reguleringsplanen kan bli justert (innskrenket innenfor varslingsområdet), når tiltaket/detaljplanen gir grunnlag for det.

Videre planprosess/fremdrift:

Varsel om utvidelse av varslingsområde                                    desember 2018
Høring endring av varslingsområde                                           Januar 2019
Offentlig ettersyn av planforslag reguleringsplan                        Juni-august 2019

Dokumenter: 
Se kommunens Plandialog for mer detaljerte kart om utvidelse i det enkelte område.

Innspill:
Eventuelle innspill til utvidelse av varslingsområde for planarbeidet sendes til:
•    postmottak@banenor.no
•    Bane NOR, postboks 4350, 2308 Hamar

Merk innspillene med «Sørli – Åkersvika, høringsuttalelser utvidet varslingsgrense; saksnr 201801053»

Frist for innsendelse av merknader er 28.01.2019

Spørsmål om prosjektet:
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til planleggingsleder i Bane NOR: Sverre Setvik, tlf. 92287758, epost: sesv@banenor.no