Kjonerudvegen 2

Planområdet er på ca. 12 dekar og grenser inntil FV222/Stangevegen og FV192/Kjonerudvegen mot sør, og mot Vikavegen og Vikasenteret i nord og nordvest. For utenom gbnr 6/98 og 6/ 466 foreslås planavgrensningen å inkludere hele kvartalet, herunder gnr/bnr 6/476 og 6/502, samt nødvendige vegarealer rundt. 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging av boliger i form av leilighetsbygg opp til 8 etasjer med felles uteoppholdsarealer og underliggende parkering. Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til nåværende erverv. Avgrensning og beliggenhet er vist i kartutsnittet. Planen vurderes ikke å utløse ikke krav om konsekvensutredning. 

Planinitiativet ble forelagt planutvalget i møte 25.09.18, sak 21/18, for en prinsippavklaring om høyder. Dokumentene kan lastes ned fra kommunens PlanDialog. Der kan man også laste ned referat fra oppstartsmøte. 

Eventuelle merknader kan sendes til PLAN1, Balder Allé 2, 2060 Gardermoen, eller på epost til mlr@p1.no, innen 31. januar 2019.