- Dette er et realistisk og forsvarlig budsjett, hvor satsingen på vekst og utvikling fortsetter, sier rådmann Stein Erik Thorud.

Økonomisjef Torill S. HOel og rådmann Stein Erik ThorudStange vokser

Stange er i vekst, i 2017 vokste kommunen med 329 innbyggere og så langt i år er det 148 nye innbyggere i kommunen.

- Stange vokser. I 2017 var vi høyt over målet om 1,2% befolkningsvekst og siste tall for 2018 viser at vi kan nå dette målet også i år. Budsjett og økonomiplanen for de neste fire årene legger opp til å kunne ivareta og videreutvikle denne veksten, understreker rådmann Thorud.

Veksten i både sysselsetting og befolkning de siste årene er gode tegn på at Stange lykkes. Stange kommune hadde i 2017 en vekst i arbeidsplasser på 2 %. Stange hadde også en prisvekst på bolig på 9,6% i 2017, hvilket var den 3. høyeste veksten i landet. Dette er en gode indikatorer på attraktiviteten i Stange. Med firefelts motorvei som snart er fullført i Stange, og med jernbaneutbyggingen, viser alle prognoser at befolkningsveksten vil fortsette å øke, og det gir muligheter for næringsetableringer.

Det er en rekke private byggeprosjekter på gang i kommunen. I de neste årene vil kommunen fortsette å jobbe for å ha varierte botilbud, og for å legge til rette for næringsutvikling. I budsjettet foreslår rådmannen å prioritere fire prosjekter i Stangebyen - omsorgsboliger, gatebruksplan, lekeplass/møteplass og kulturhus. Åkersvika Hageby er også på denne prioriteringslista for 2019, et viktig prosjekt for å imøtekomme veksten i denne delen av kommunen.

Levende lokalsamfunn og attraktive møteplasser

Stange satser mye på kulturtilbud og vil i årene fremover videreutvikle arrangementstilbud i kommunen i samarbeid med næringsliv og frivillige lag og foreninger. Levende lokalsamfunn åpner for muligheter for at både innbyggere og tilflyttere kan få gode opplevelser og trygge nettverk.

I videreføringen av kultursatsingen satses det på å øke oppmerksomheten rundt spennende lokale steder. Dette er en viktig strategi for å øke attraktivitet og skape identitet. For 2019 er det derfor planlagt en rekke arrangementer av ulik størrelse og omfang gjennom Kønnband-satsingen, med en stor bredde av samarbeidspartnere i og utenfor kommunen.

Et budsjett i balanse

Rådmannen i Stange presenterer her et budsjett i balanse. I følge Fylkesmannens norm skulle budsjettet forutsatt at vi burde hatt et resultat på kr. 32,4 millioner. Når fylkesmannen har lagt et slikt overskudd som forutsetning, er hovedhensikten å ha reserver for drift og en andel egenfinansiering i investeringer. Rådmann Stein Erik Thorud understreker at med den fondsoppbygging som det har vært i Stange de siste årene, så oppfyller kommunen begge de forutsetningene. Med dette som bakgrunn mener derfor rådmannen at det er fullt ut forsvarlig å presentere et null-regnskap og at kommunen derigjennom kan videreføre gode tjenester til innbyggerne.

Når det gjelder den økonomiplanen, blir det spennende å se statsbudsjettets endelige vedtak vedrørende eiendomsskatt. Konsekvenser for kommunen må diskuteres når det endelige vedtaket foreligger. Om kommunen på lang sikt skal bevare en sunn økonomi, vil det bli nødvendig med strukturelle grep for kommunens aktivitet. Dette er noe rådmannen vil komme tilbake til.

Last ned budsjettforslaget her...

Bildet: Økonomisjef Torill S. Hoel og rådmann Stein Erik Thorud