Bane NOR varslet i brev av 07.02.18 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspor Sørli – Åkersvika, jf. Plan- og bygningsloven § 12-8. For formål med planarbeidet med videre vises til brev om oppstart fra samme dato.

Varslingsområde for planarbeidet ble definert som område avsatt til båndlagt areal for framtidig planlegging; fra kommunedelplan vedtatt av Stange kommune 15.12.2016, med et par mindre justeringer.

Optimalisering av løsninger og behov for justering av varslingsgrense:

Arbeidet med detaljplanlegging og optimalisering av tiltaket gjennom sommer/høst 2018 har ledet til et behov for noe justering av varslingsgrense. Varslingsgrense avgrenser området det er behov for å vurdere i forbindelse med planlegging av dobbeltspor med tilhørende tiltak og anleggsområder. Det gjøres oppmerksom på at endelig plangrense for reguleringsplanen kan bli justert (innskrenket innenfor varslingsområdet), når tiltaket/detaljplanen gir grunnlag for det.

Se varslingsbrev med kart i link under for en oversikt over områder der det er identifisert behov for utvidelse. Utvidelsene er i stor grad områder der det er antatt et behov for midlertidig arealbeslag under anleggsperioden.

Videre planprosess/fremdrift

Varsel om utvidelse av varslingsområde: November 2018

Høring endring av varslingsområde: November-desember 2018

Offentlig ettersyn av planforslag reguleringsplan: Mai-juli 2019

 

Dokumenter:

Se Plandialog for mer detaljerte kart om utvidelse i det enkelte område.

http://tema.webatlas.no/0417/planinnsyn?planid=329

For mer detaljert informasjon, les varlingsteksten her:

(link til pdf)

 

Innspill:

Eventuelle innspill til utvidelse av varslingsområde for planarbeidet sendes til:

Merk innspillene med «Sørli – Åkersvika, høringsuttalelser utvidet varslingsgrense; saksnr 201801053»

Eller til post@stange.kommune.no

Frist for innsendelse av merknader er 10.12.2018

Spørsmål om prosjektet:

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til planleggingsleder i Bane NOR: Sverre Setvik, tlf. 92287758, epost: sesv@banenor.no