Hjemmel for forskriften er Miljøverndepartementets forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.04 nr. 931, § 2-12.

Forurensningsforskriften omhandler en rekke temaer innenfor forurensning og avfall.Forskriften er inndelt i ulike kapitler hvor myndigheten er fordelt mellom fylkesmannen og kommunen. For enkelte av områdene er det åpnet for at kommunen kan kreve gebyr for saksbehandling og kontroll/tilsyn. Stange kommune har fra før bestemmelser om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

Les hele saksframlegget her...

Eventuelle merknader til forslaget sendes Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange eller på epost: post@stange.kommune.no, innen 1. november 2018.