Intervjuene gjennomføres i løpet av en periode på 12 måneder med oppstart nå i september. Intervjuobjektene plukkes ut fra et utvalg på 13 000 potensielle intervjuobjekter.

Riktig tiltak på rett sted

- Kunnskap om folks reisevaner er avgjørende for at transportetatene, fylkeskommunen og kommunene skal gjøre riktige grep når det gjelder arealbruk og transportsystem. I Hamarregionen vet vi for lite om folks vaner på dette området. Derfor gjennomføres det nå reisevaneundersøkelser. Undersøkelsene skjer i områder med økt transportbehov, og der det er potensiale for endringer i reisevanene, sier planlegger i Statens vegvesen, Stig Floberghagen.

Det pågår et kontinuerlig arbeid med å planlegge og tilrettelegge for at persontransporten skal bli mer miljøvennlig og få bedre vilkår når det gjelder fremkommelighet. Et viktig element i dette arbeidet er å skaffe informasjon om hvordan og hvor folk reiser slik at tiltakene kan settes inn der behovet er størst.

Undersøkelsene vil gi svar på om arbeidet med å fronte sykkel i sykkelbyene og på skolevegene gir resultater. De er også viktige for det pågående arbeidet med langsiktig areal- og transportstrategi i Mjøsbyen og i Hamarregionen.

Undersøkelsen

4200 personer fordelt på de ovennevnte kommunene vil motta brev med invitasjon til å delta i undersøkelsen. Det dreier seg om personer i aldersgruppen 13 år og oppover.

- Intervjuet tar litt tid, men vil gi oss særdeles viktig informasjon som vi trenger for å sette i verk de riktige tiltakene. Derfor ber jeg de som blir plukket ut om å svare på undersøkelsen. Den kan besvares via internett eller som telefonintervju, framholder Floberghagen.

Kontaktperson:
Senioringeniør og planlegger i Statens vegvesen, Stig Floberghagen, tlf. 97113512