Reginonalt miljøtilskudd (RMP) har søknadsfrist 1. oktober!

Gjennom ordningen med tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark utfører bonden tiltak som:

  • reduserer erosjon og arealavrenning fra jordbruksarealer
  • reduserer faren for utlekking av plantevernmidler
  • reduserer utslipp av klimagasser
  • begrenser gjengroing av landskapet
  • ivaretar naturtyper med høyt biologisk mangfold
  • ivaretar og synliggjør landbrukets kulturminner og kulturmiljøer

Se aktuell informasjon som veiledningshefte, forskrift og regionalt miljøprogram på Fylkesmannen i Hedmark sin hjemmeside:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP/

Informasjon om regionalt miljøtilskudd hos Landbruksdirektoratet:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd

 

Trykk på linken for å logge inn i søknadsskjemaet:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Video med veiledning om utfylling av søknadsskjema finner du i denne linken:

http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide

 

seterku