Planutvalget har i møte 11.09.18, sak 15/18, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt reguleringsendring for E6 Kolomoen-Kåterud, Tunstad.Vedtakene kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag. (20. september 2018)

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag (20. september 2018), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på kommunens PlanDialog