Alle som ønsker kan komme med innspill til planprogrammet. Hensikten med offentlig ettersyn er at alle som er berørt eller har interesser i området skal få anledning til å gjøre seg kjent med planprogrammet og gi uttalelse til det. Denne temaplanen omfattes ikke av plan- og bygningslovens krav til planprogram, men vi ønsker allikevel å oppfordre til innspill ved å legge dette planprogrammet til høring. 

Hensikten med planen er å identifisere utfordringer, målsetninger og løsninger for kommunens boligpolitikk i planperioden. Planen skal ta stilling til boligsosiale utfordringer, samt bredere spørsmålsstillinger innen areal- og utbyggingsrelatert boligpolitikk.

PlanprogrammetPlanprogrammet er en kortfattet oversikt over planarbeidet og redegjør blant annet for planprosessen, opplegget for medvirkning, og foreslåtte utredningstemaer.

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget kan de sendes til: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange eller post@stange.kommune.no

Uttalelsesfrist er 1. oktober 2018.

Etter offentlig ettersyn, vil innkomne uttalelser bli vurdert og nødvendige endringer utført, før planprogrammet legges frem til politisk behandling for fastsettelse.