Sommeren er på hell og høsten står for dør. Som vanlig er det en del ordninger og frister å holde styr på. Her er derfor en liten oversikt over de viktigste fristene hos oss.

 

Regionalt miljøtilskudd – 1.oktober

Søknadssystemet åpnet 1.august. Søknadsfristen for Hedmark er 1.oktober. Søknader som leveres etter fristen vil få redusert tilskuddet med 1000 kr per virkedag etter fristens utløp og inntil 20 virkedager. Søknader som fremsettes senere enn 20 virkedager etter fristen vil bli avvist.

For 2018 er det innført tilskudd til bratt areal, økt tilskuddssats for setring i minst 6 uker, tilskudd til utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og 2 også i nedslagsfelt i ikke-prioriterte vassdrag, og nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel. Tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer utgår fra og med 2019.

Tilskuddene du kan søke på er:

 • Tilskudd til tiltak innen kulturlandskap

  • Tilskudd til drift av bratt areal

  • Tilskudd til drift av beitelag (søknadsfrist 20.oktober)

  • Tilskudd til skjøtsel av artsrike slåttemarker og verdifulle innmarksbeiter

  • Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon

  • Tilskudd til skjøtsel av setervoller og seterlandskap

  • Tilskudd til skjøtsel av automatisk freda kulturminner

 • Tilskudd til tiltak mot forurensning

  • Tilskudd til utsatt jordarbeiding

  • Tilskudd til grasdekte vannveier og grasdekte vegetasjonssoner

  • Tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer (siste sjanse)

  • Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

  • Tilskudd til ugrasharving og hypping/radrensing

Ved miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel: For arealer der det ikke gis tilskudd for nedlegging/nedfelling, kan det enkelte foretak enten gis tilskudd til arealer der det spres husdyrgjødsel med rask nedmolding om våren eller til arealer der det spres husdyrgjødsel i voksende kultur om våren eller i vekstsesongen.

Planlagt utbetaling er i mars 2019.

Søk om regionalt miljøtilskudd her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/

Video som viser hvordan du søker elektronisk: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/188.guide

Les mer om miljøtilskudd hos Fylkesmannen i Hedmark: https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Generelle-miljotiltak-RMP/

 

Produksjonstilskudd – 15.oktober

Søknadssystemet åpner 1.oktober, søknadsfristen er 15.oktober. Søknadssystemet stenger 15.oktober, det er ikke mulig å levere søknader etter dette tidspunktet. Hvis søknaden er levert innen fristen, kan du endre den i 14.dager etter fristen.

Telledato er 1.oktober. Du skal føre opp husdyr og arealer du disponerer, samt dyr på beite. Du skal også søke om avløsning til ferie og fritid for 2018 hvis det er aktuelt.

Noe informasjon kan etterregistreres fram til 10.januar 2019. Dette gjelder:

 • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember

 • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober

 • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember

 • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember

Planlagt hovedutbetaling for søknadsåret 2018 er 20.februar 2019.

Søk om produksjonstilskudd her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/

Les mer om produksjonstilskudd hos Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang

 

Søknad om erstatning for avlingssvikt – 31.oktober

Søknadsskjemaet åpnet 6.august. Søknadsfristen er 31.oktober. Det er mulig å be om forskuddsutbetaling ved å hake av for ønsket %-andel utbetalt og gi en begrunnet kommentar. Søknader som gjelder grovfôr ved husdyrproduksjon prioriteres for behandling ved ønsket forskuddsutbetaling. Dersom du legger inn andre tall enn de preutfylte, må disse dokumenteres. Dokumentasjon sendes til kommunen.

Kommunen behandler og gir tilråding i saken, mens fylkesmannen fatter vedtak og avgjør saken.

Søk om erstatning for avlingssvikt her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/erstatningsordningene-i-landbruket

Video som viser hvordan du søker: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/299.guide

Les mer om avlingssvikt hos Landbruksdirektoratet: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt