Endringer i Regionale miljøstilskudd

Som følge av Jordbruksavtalen for 2018-2019 har Fylkesmannen gjort fire endringer i tilskudd til generelle miljøtiltak for jordbruket i Hedmark for søknadsomgangen 2018.

Tilskudd til drift av bratt areal

Det kan gis tilskudd til maskinell drift av fulldyrka og overflatedyrka jord med helling 1:5 eller brattere. Arealet må ha plantedekke eller ligge i stubb til 1. mars 2019. Ordningen gjelder ikke arealer som bare høstes ved beiting.
 

Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon

Tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon har fått økt tilskuddssatsen til kr 50.000,- dersom seterdrifta varer minst 6 uker. Satsen for seterdrift i 4-6 uker er uendret (kr 42.000,-). Satsene gjelder både enkeltsetre og fellessetre.


Tilskudd til utsatt jordarbeiding

Det kan gis tilskudd til utsatt jordarbeiding i erosjonsklasse 1 og erosjonsklasse 2 også til areal i nedslagsfelt til ikke-prioriterte vassdrag. Dette var ikke mulig i 2016 og 2017. Innenfor ikke-prioriterte områder er tilskuddssatsen kr 20,- lavere enn i prioriterte områder. Dette gjelder alle erosjonsklasser.
 

Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Det er innført egen foreløpig tilskuddssats på kr 80,- pr. dekar for arealer der det spres husdyrgjødsel ved nedlegging eller nedfelling. Ved nedlegging er det et vilkår at gjødselen moldes ned innen 2 timer.

For arealer der det ikke gis tilskudd for nedlegging eller nedfelling, kan det enkelte foretak enten gis tilskudd til arealer der det spres husdyrgjødsel med rask nedmolding om våren eller til arealer der det spres husdyrgjødsel i voksende kultur om våren eller i vekstsesongen. Voksende kultur er i denne sammenheng eng, frøeng eller høstkorn.
 

For alle arealer der det innvilges tilskudd til nedlegging/nedfelling eller rask nedmolding/voksende kultur, kan det i tillegg gis tilskudd for bruk av tilførselsslange fra lager til spreder.

Tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer


I 2018 er siste året med tilskudd til vedlikehold av fangdammer og gårdsdammer. Det vil i praksis si at det ikke kan innvilges tilskudd over RMP for fangdammer og gårdsdammer som renskes etter 30. september 2018. Tilskudd for vedlikehold av dammer er 6000,- per rensket areal.

Generelt

Fullstendig oversikt over foreløpige tilskuddssatser for ordninger det kan søkes regionale miljøtilskudd for i 2018 finner dere hos Fylkesmannen i Hedmark.

Søknadsfristen er 1. oktober 2018. For tilskudd til drift av beitelag er søknadsfristen 20. oktober 2018. Det er mulig å søke elektronisk via Alt-inn fra 1. august.

 

Alle som søkte produksjonstilskudd i 2017 vil få tilsendt forskrift og veileder i god tid før søknadsfristen. Veilederen vil også bli lagt ut på Fylkesmannen sin hjemmeside.