Avlingssvikt pga. tørke?

Jordbruksforetak med vesentlig avlingssvikt kan søke om erstatning. Svikten må skyldes klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot. Erstatning forutsetter at det er godt dokumentert at det er klimatisk skade som er grunnen til avlingssvikten.

Meld fra til landbrukskontoret så fort du ser at avlingssvikt kan oppstå, eller har oppstått!
 

Ta kontakt med:
Silje B. Torgersen – 62 56 24 20 sbt@stange.kommune.no

For meldinger eller kontakt i uke 28, 29 eller 30:
Karl Owren – 62 56 24 22 karl.owren@stange.kommune.no

Søknadsfristen for erstatning ved avlingssvikt er 31. oktober.

 

Krav om forebygging og dokumentasjon

Du må ha drevet på en faglig forsvarlig måte og gjort som normalt for å forebygge tap. Det er også krav om å høste arealet – kommunen eller fylkesmannen kan gi unntak fra dette kravet i spesielle tilfeller. Ta kontakt med landbrukskontoret før høsting.

Det er viktig at du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skade og klimatisk forhold! Søknaden skal inneholde god beskrivelse av skaden samt god dokumentasjon. Befaringsrapport fra Norsk landbruksrådgiving kan være eksempel på slik dokumentasjon. Bilder kan også gi god informasjon.

Erstatningsordningen gjelder følgende vekstgrupper:

  • Grovfôr
  • Korn og annet frø til modning
  • Frukt
  • Bær
  • Poteter
  • Grønnsaker

Søknaden

Søknad skal fylles ut i eget skjema – elektronisk gjennom Altinn.

Informasjon om søknaden finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/hvordan-soke/

Søknad om erstatning går til kommunen, som skal gi en uttalelse og føre kontroller før den sendes videre. Det er Fylkesmannen som fatter vedtak i erstatningssaken.

Generelle regler

Areal
Alt fulldyrka og overflatedyrka jordbruksareal benyttet til vekster i aktuell vekstgruppe i skadeåret og i gjennomsnittsårene inngår i arealgrunnlaget. Areal fra søknad om produksjonstilskudd benyttes.

Uhøstet areal for hver enkelt vekst skal oppgis.

Grovfôr
Søker med avlingssvikt for grovfôr i foretak med husdyr, må dokumentere antall beitedager pr. dyr (melke- og ammekyr, øvrig storfe, søye med lam, øvrig småfe, og hest) på fulldyrka og overflatedyrka arealer.

Grovfôr høstet fra arealer søker ikke mottar produksjonstilskudd for, inngår i beregningen som fått eller kjøpt fôr.

Overliggende fôr fra forrige år må dokumenteres.

Utregning
Det er kun skader som skyldes klimatiske forhold som erstattes. Avlinga i skadeåret må være mindre enn 70 % av gjennomsnittsavlinga for vekstgruppa for å gi erstatning. Egenrisikoen er altså 30 %.

Som grunnlag for beregning av gjennomsnittsavling legges dokumentert eller beregnet avling per daa de siste fem årene før skadeåret. For beregning av gjennomsnittsavling ved avlingssvikt i grovfôr i foretak med husdyr benyttes fastsatte normavlinger.

Maksimal utbetaling per vekstgrupper er kr 750 000. Beregnet erstatning under kr 5000 blir ikke utbetalt.

Les mer:

Landbruksdirektoratet:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt

Fylkesmannen i Hedmark:
https://www.fylkesmannen.no/nb/Hedmark/Landbruk-og-mat/Jordbruk/Jord-og-plantekultur/Avlingskade/?id=80635

Hedmark Bondelag:
https://www.bondelaget.no/nyheter/torkesommer-erstatning-for-avlingssvikt-article100031-5063.html