Planendringen omfatter standardheving og breddeutvidelse av en strekning langs Skøyenvegen. Arealene ligger i all hovedsak innenfor regulert veiformål i gjeldende plan. Breddeutvidelsen vil likevel kreve 1425 kvm tilstøtende dyrket mark og 26 kvm fra den private boligeiendommen, gbnr 239/89. VA-prosjektet gjennomføres uten krav til regulering.

SkøyenvegenI samråd med Stange kommune er det vurdert at dette er endringer som ikke går ut over rammene i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. Dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader til denne vurderingen vil planendringen gis en forenklet, administrativ behandling. Alternativt vil endringen bli gjennomført som en ordinær plansak. Nærmere informasjon om planendringen, tegning av veien og vurdering av landbruksverdier finnes på  vår plandialog. Uttalelser til planforslaget kan sendes via kommunenes plandialog og post@stange.kommune.no  
 
Dersom det er opplysninger eller merknader som kan være av betydning for planarbeidet ønsker vi at det tas kontakt med oss. Eventuelle merknader eller innspill bes rettet skriftlig til hblm@cowi.com eller Cowi AS, Nedre Strandgate 3, 3015 Drammen, innen 16.08.2018.