Plankart KirkevegenFormålet med planen er å sikre tilstrekkelig areal for å etablere gang- og sykkelveg på strekningen. 

Statens vegvesen har ansvaret for planprosessen etter plan- og bygningslovens § 3-7 og planforslaget med plandokumenter legges nå ut jfr. plan- og bygningslovens § 12-10.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens Plandialog.

Etter offentlig ettersyn vil Statens vegvesen, i samarbeid med Stange kommune, vurdere innkomne merknader, herunder eventuelle innsigelser fra overordnede fagmyndigheter, og foreslå eventuelle planendringer som følge av disse. Planforslaget med merknadsbehandling blir deretter oversendt Stange kommune til politisk sluttbehandling og endelig vedtak.

Merknader og innspill sendes skriftlig til: Statens vegvesen Region øst, Pb. 1010, 2605 Lillehammer, eller til

firmapostost@vegvesen.no innen 6. august 2018.

Spørsmål om prosjektet kan rettes: Torbjørn Bekkevold tlf. 95135700, epost: torbjorn.bekkevold@vegvesen.no

Spørsmål om planprosess: Frode Bakken tlf. 91344247, epost: frode.bakken@vegvesen.no